• Mütefekkir ve Mutasavvıf Yazar

  • Ölçün doğruluk olsun, aleyhinde dahi olsa doğruyu söylemekten çekinme.

  • Sâmiha Ayverdi

  • Sâmiha Ayverdi

  • Haksız olduğun bir mes’elede, haklı olduğuna kendini inandırmaya çalışma.

Copyright 2024 - fakir@fenomen.org

Türk Rus Münâsebetleri ve Muharebeleri

Yazarı: Sâmiha Ayverdi
Yayınevi:     Kubbealtı

Bizce mühim olan, Türk-Rus alışveriş ve muharebelerini kronolojik olarak anlatmaya çalışmak olmayıp bu çekişme ve cenkleşmelerin tablosunu verirken o kanlı savaşların hagi ideolojik sebepler yüzünden hazırlanmış olduğunu belirtmeye uğraşmaktır.

Bu sebeple de eserin şematik çatısını kurarken, kılıçların ve kalkanların ardı sıra yürümeyi arka plana bırakmış bulunuyoruz. Zira gayemiz, Rus komşuluğu muvacehesinde jeopolitik ve etnik sebeplerden doğmuş olan Türk-Rus mücadelesinin bir sentezine gidebilmektir.

 

Kölelikten Efendiliğe

Yazar:         Sâmiha Ayverdi

Yayınevi:     Kubbealtı Neşriyat

"Bu risâle, İslâmla şereflenmiş her Müslüman milletin kitabıdır ve îlâ-yı kelimetullaha dâvettir."

"Ey Merd-i meydanlar! Çıkın ortaya.. Uyandırın İslam âlemini.. Çığ gibi büyüye büyüye üstümüze yürüyen tehlikeleri görmezden gelmek ve rahat döşeğimizde istirâhata  varmak haram bize.. İslâm'ın kıyâmetini koparmak için el ele vermiş şer kuvvetleri, asırlardır pusudan çıkıp çıkıp bizi hançerlemekte.. Onlara, daha nice zaman göz yumacak, karşı koymayacaksınız?"

"Köle olmayı becere bilmek, efendiliğe götürür.
Bu köleliği kime yaptığımız önemlidir.
Nefsimize mi?
Allaha mı?"

Misyonerlik Karşısında Türkiye

Yazar:         Sâmiha Ayverdi

Yayınevi:     Kubbealtı Neşriyat

"Ey gafil ve cahil Hıristiyan kardeşlerimiz!
Allah'ın kulu ve hazret-i Muhammed'in ümmeti olan biz Müslümanları neden taciz ediyor, kendi halimize bırakmıyorsunuz? Biz Müslüman olmakla zaten hidayete ermiş ve kurtulmuş bir ümmetiz. onun için de, sizin kurtuluş müjdenize ihtiyacımız yoktur. Asıl kurtuluşa ihtiyacı olan sizlersiniz. Çünkü biz, Hazret-i İsa'yı Hak peygamberi olarak tanıdığımız halde siz Hazret-i Muhammed'i tasdik etmiyor, üstelik O'nun ümmetini yoldan çıkarmak için bu kadar zahmet ve külfetlere giriyorsunuz."

Mektuplardan Gelen Ses

 

Yazar:         Sâmiha Ayverdi
Yayınevi:     Kubbealtı Neşriyat

Yazarın iki torununa yazmış olduğu mektupları ihtivâ eden bu eserde onların şahsında vatan evlâtlarına nasihatlarda bulunur. Bu mektuplar aynı zamanda Ayverdi´nin mizâcını, karakter yapısını, ruh ve gönül dünyâsını da yansıtır.

İstanbul Geceleri

Yazar:         Sâmiha Ayverdi
Yayınevi:     Kubbealtı Neşriyat

"Geceler.. dedim; İstanbul geceleri.. gündüzleri de söylesem, hatta buna, gecelerin ve günlerin teknesinde yoğurulup şekillenmiş içimizin sesinden ve nefesinden de bir tutam katsam günah mı olur? Amma Asya ile Avrupa'nın ortasında, boşluğa kurulmuş muazzam bir örümcek ağı gibi, her telini bir kıt'aya iliştirmiş olan bu şehrin mânevi fezâsında dolaşmak, onun kıldan ince tellerini koparmadan, örselemeden bir taraftan öbür tarafa geçmek mehâreti nerede?"

"İstanbul Geceleri bir roman, ya da bir hikâye değildir. En az, kırk sene evvelki İstanbul'un şahsiyeti, maddi manevi hüviyeti, cemiyet hayatı, gelenek ve görenekleri bilhassa Türk san'atını zirveleştiren umumi yapısı, zevkleri, meyilleri, husranları, hataları, meziyetleri, faziletleri, görgüleri, noksanları, hulasa medeniyetinin müzikal terkibi, ahenk ve ihtizazlarıyle bir edebi tenasübün müsaadesi nisbetinde yer yer, parça parça, bu kitapta gösterilmek istenmiştir."

 

 

f t g m