• Mütefekkir ve Mutasavvıf Yazar

  • Ölçün doğruluk olsun, aleyhinde dahi olsa doğruyu söylemekten çekinme.

  • Sâmiha Ayverdi

  • Sâmiha Ayverdi

  • Haksız olduğun bir mes’elede, haklı olduğuna kendini inandırmaya çalışma.

Copyright 2024 - fakir@fenomen.org

Ah Tuna Vah Tuna

 

 

Yazarı:      Sâmiha Ayverdi
Yayınevi:   Kubbealtı
Yayın Yılı:  1996

Kitaptan

"İşte Boğaziçi ile yekvücut olan Tuna, gene de Karadeniz'i aşıp, Boğaz'ın sularında Tunalaşarak, o tarihi dostluğu ihya eylemekte ve o kadim aşinalığı, o eski muhabbet ve meşvereti, Rumeli'de gönlü de gözül de takılıp kalmış olanlara gizli gizli raz söylemekten geri kalmamaktadır."

Hey Gidi Günler Hey

 

 

Yazarı:      Sâmiha Ayverdi
Yayınevi:   Kubbealtı
Yayın Yılı:  1988

"Müslüman Türk'e vatan hazırlayanları ve bu uğura yediden yetmişe maddi-manevi cihad yolunda gecesini gününü, varını yoğunu feda eden uluları, Türk gençliğine duyuramamakta gaflet gösterdikçe de onların on parmağının yakamızdan tutarak bizden hesap soracağını neden hiç düşünmemekteyiz?

Küplüce'deki Köşk

Yazarı:      Sâmiha Ayverdi
Yayınevi:   Kubbealtı
Yayın Yılı:  1989

Kitaptan

"Câmi bir taassup ve didişme ocağı değildir. O hâlde, ey cemaat diye söze başlayan vâizden de halkın beklediği şiddet, ateş, cehennem ve zebâbi tehditleri değiş, sevgi, şefkat, dostluk, yakınlık ve İrfân-ı Muhammedî'dir.

Cemaatini bütünleştirip dünya ve ukbâ hayatlarını îmar edeceğin yerde parça parça ederek Milli Hamâsi bir anlayışın lüzûmunu hiç düşünmeden kara ve karanlık bir şekilcilik kaftanı ile sarıp sarmalayıp onu boğuyorsun.

Halbuki zavallı cemaatin kafasına bunları sokarken hiç mi hiç vatan sevgisinden, komşu hakkından, yardımlaşma borcundan, hoşgörülükten, insaf, adâlet, nezâket, ve zarâfetten tek kelime söz etmeyerek beşerî ve içtimâî bünyesi temelsiz bırakılmış bir insan kalabalığının toplumun başına gaileler, hattâ ne tehlikeler açtığını düşünmüyorsun. Dinin yâni Rûhî ve mânevi düzenin ilk şartının ahlâk ve derûni tasfiye olduğundan haber vermenin İslâm'ın başlıca şartı olduğunu hiç duymadın mı?"

Rahmet Kapısı

Yazarı:      Sâmiha Ayverdi
Yayınevi:   Kubbealtı
Yayın Yılı:  1988

Sâmiha Ayverdi, edebiyat dünyâmıza mâlolmuş edebî ve fikrî eserleri yanında dînî ve manevî hayatiyle de irfan hayâtımızın bir âbide şahsiyetidir.

Tevhîd, din ve îman şuuru onun şahsiyetiyle öylesine kaynaşmıştır ki bu, nazarî bir din anlayışı değil, şuurlaşmış bir îmânın fiilen yaşanmasıdır.

Bu hâli, büyük bir îmanla bağlı olduğu Rahmet Kapısında kazandığını: "Hayâtıma bir çizgi çekerek yekûnunu gözden geçirdiğim zaman, kendi kendisinin emîrl olduğu gibi etrâfmdakilerl de hayvânî ve nefsânî hırs ve çirkinliklerinden âzâde ederek hürriyete kavuşturma cihâdı içinde olan bir Ulunun çömezi olmaklığımdan başka kârım olmadığı gerçeğini görüyorum" ifadeleriyle dile getiren Sâmiha Ayverdi, kendisi de bir Rahmet Kapısı olarak bu aldıklarını bitmek tükenmek bilmez bir aşk ve îmanla etrafına sebil sebil dağıtmıştır.

"Gittiklerî yerlere dünyâlarını da beraber götürenler için o geçmiş yılların hâtıraları kaynayan bir kap gibi kapağını atarak dışarı taşmanın yollarını arar. Hele bu hâtıraların arasına kendi dünyâlarından karışmış sesler ve çizgiler de varsa raflarda kalmaya nasıl razı edilir?" diyerek bu kitabında âdeta Türk îman ve irlan hayâtına Rahmet Kapısının kanatlarını ardına kadar açmıştır.Bu, aşk, şevk, îman ve irfan kapısından girenlere ne mutlu...

Hâtıralarla Başbaşa

 

Yazarı:      Sâmiha Ayverdi
Yayınevi:   Kubbealtı
Yayın Yılı:  1977

Kitaptan

"Mâzî, akıl danışılacak en doğru sözlü ve tecrübeli bir dosttur. Şu halde bu gün de, kuvvet, şevk ve hayat kaynağımızın kendi öz değerlerimiz olduğunu unutmamak, bizim için bir ölüm-kalım macerası olsa gerek. Dış tabiat planında başka milletler örnek alınabilir. Fakat kültür ve medeniyet müesseselerine tırpan atarak, yabancı kaynaklardan alınan ilhamla yapılacak hareketler ise millî bir felâket olur. Binâenaleyh kendi coğrafyamız üstünde Türk kalarak devam ve bekamızı istiyorsak, iç düzenimizi ihya etmek ve kendi kendimizden yüz çevirmemek gerektiğine inanmalıyız."

f t g m